top of page

Algemene Voorwaarden

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van massagepraktijk Ramosa verklaart zich akkoord met de

algemene voorwaarden.

Massagepraktijk Ramosa verleent geen medische massages.
Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Bij cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, zal de behandeling acuut worden stopgezet en wordt u uit massagepraktijk Ramosa verwijderd nadat u de afgesproken

behandeling betaald heeft. 

Massagepraktijk Ramosa is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals bijvoorbeeld, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt.

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts, therapeut of specialist of gebruikt u medicijnen dan dient u dit voor aanvang van de massage door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van massagepraktijk Ramosa en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling/massage die aan u gegeven wordt.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek verstrekt, om de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Tevens zal ook alles wat de cliënt tijdens de behandeling in onderling vertrouwen vertelt nooit aan derden verstrekt worden.

De cliënt mag van massagepraktijk Ramosa verwachten dat hygiëne belangrijk is, massagepraktijk Ramosa verwacht dat ook van de cliënt. Massagepraktijk Ramosa heeft het recht een massage te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt.

Indien een cliënt jonger is dan 18 jaar, dient er een volwassene bij de massage aanwezig te zijn.

U bent verplicht voor aanvang van de massage aan te geven of u minderjarig bent.

Massagepraktijk Ramosa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomst en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Massagepraktijk Ramosa heeft in geval overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten naar een later tijdstip. In geen geval is massagepraktijk Ramosa behouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door massagepraktijk Ramosa

ten allen tijde gewijzigd worden.

Het maken van kopieën door middel van fotokopie, screenprint of enige andere duplicatie van deze website of delen ervan, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van massagepraktijk Ramosa.

Bij massages aan huis (ambulant) dient de betaling contant of per Tikkie bij aankomst van de masseur te worden voldaan en het liefst zoveel mogelijk gepast.

Betaling in massagepraktijk Ramosa dient u na de massage contant te voldoen of per Tikkie of overmaken via

de rekening, er is geen pinautomaat.

Annulering van een massage/behandeling is tot 24 uur voor aanvang mogelijk, telefonisch of per e-mail.

Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de afgesproken behandeling.

Massagepraktijk Ramosa is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Cadeaubonnen gekocht bij massagepraktijk Ramosa kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.
De geldigheid van een cadeaubon is 2 jaar na uitgiftedatum.

Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten tijdens uw bezoek aan massagepraktijk Ramosa.Privacyverklaring AVG zoals deze geldt met ingang van 25-05-2018 voor:
 
Massagepraktijk Ramosa
Carin Aben
Kerkbuurt 82    
1608 EN Wijdenes
Telefoon  0229-501226                      

Voor het plannen en geven van een verantwoorde massage/behandeling is het noodzakelijk dat ik persoonlijke gegevens bijhoud. Alleen de NAW gegevens worden digitaal bewaard.
De voor de massage/behandeling relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten en een kort verslag van de behandeling worden niet digitaal bewaard maar in persoonlijke schriftelijke notities vastgelegd en zijn alleen voor mij bedoeld en worden nooit aan derden doorgegeven. 

Ik doe te allen tijde mijn best om de privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke gegevens door alleen noodzakelijke gegevens vast te leggen

  • ervoor zorg te dragen dat derden geen toegang hebben tot de gegevens


De volgende NAW gegevens sla ik digitaal op:

  1. Naam

  2. Adres

  3. Woonplaats

  4. Telefoonnummers

  5. E-mail adres


Deze NAW gegevens gebruik ik voor:

  • het maken en verzetten van een afspraak 

  • contact naar aanleiding van de massage indien afgesproken

  • om een factuur / Tikkie te sturen

 
De gegevens worden bewaard zolang iemand cliënt is bij mijn praktijk.
Op verzoek verwijder ik de gegevens per direct. 

Ik geef hierbij toestemming aan massagepraktijk Ramosa,
om mijn persoonsgegevens, zoals hierboven uiteengezet, te verwerken, te bewaren
en voor in de praktijk voor massage/behandeling doeleinden te gebruiken.
 
Datum   ----------------------------------                  Naam  ----------------------------------------------
 
Handtekening   -------------------------------------------------------------------------

bottom of page